Laden Evenementen

Algemene Ledenvergadering van R.K.V.V. V.C.W.

Het bestuur nodigt u uit om deze vergadering bij te wonen.

Inzage van de financiële stukken is mogelijk na afspraak met penningmeester Raymond Westmaas.

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

1. Opening door voorzitter Peter Reniers
2. Vaststellen van de notulen van 6 november 2020 door de Algemene Ledenvergadering
3. Vaststellen jaarverslagen van achtereenvolgens:

– Secretaris
– Penningmeester
– Jeugdbestuur
– Ondersteuningscommissie
– Clubhuiscommissie
– Webmasters
– Sponsorcommissie
– Jubileumcommissie

4. Financieel verslag
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Pauze
7. Bestuursbeleid
8. Vaststellen begroting 2021 – 2022
9. Vaststellen contributie 2022 – 2023
10. Benoeming kascontrolecommissie
11. Verkiezing bestuursleden:

Aftredend en herkiesbaar zijn:
– Pierre van der Korput
– Anita Diepstraten

Aftredend en niet herkiesbaar is:
– Giel Baaij

Het bestuur draagt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden:
– Raymond Westmaas
– Hans Havermans
– Willem de Meijer

Tegenkandidaten kunnen zich melden bij secretaris Anita Diepstraten. De kandidatuur dient schriftelijk te worden ingediend, gesteund door minimaal 10 leden.

12. Statutenwijziging > digitaal stemformulier
13. Wijziging huishoudelijk reglement
14. Rondvraag
15. Sluiting

Ga naar de bovenkant